Official Program

XIX-th Annual Meeting of the Union of Bulgarian Ophthalmologists

XV-th Congress of the Black Sea Ophthalmological Society
18-21 May 2017
Marinela Hotel Congress Center – Sofia, Bulgaria

  

 

ПРОГРАМА / PROGRAMME

ПЕТЪК, 19 МАЙ 2017 / FRIDAY, 19 MAY 2017
Зала „София Гранд“ / Hall “Sofia Grand”

 

08.30 – 10.00 Сесия 1. Академия на Европейското дружество за катарактална и рефрактивна хирургия – I част / Session 1. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Academy – part I

Председатели: П. Розен, М. Ж. Тасиньон
Секретар: М. Атанасов

Chairpersons: P. Rosen, M. J. Tassignon
Secretary: M. Atanasov

08.30 – 08.45 (01) Имплантация на трифокални вътреочни лещи – Джером Врихем, Нидерландия
Trifocal lens implantation – Jerome Vryghem, The Netherlands

08:45 – 09:00 (02) Фототерапевтична кератектомия при заболявания на роговицата – Ева Мръква-Коминек, Полша
Phototherapeutic keratectomy in corneal diseases – Ewa Mrukwa-Kominek, Poland

09:00 – 09:15 (03) Предимства на ОСТ на преден очен сегмент по време на операция – Мари Жозе Тасиньон, Белгия
Benefits of per operative anterior segment OCT – Marie-Jose Tassignon, Belgium

09:15 – 09:30 (04) Роговица и катарактална хирургия – Пол Розен, Великобритания
The cornea and the cataract surgeon – Paul Rosen, UK

09:30 – 09:45 (05) Роговица в риск при роговична хирургия – Джером Врихем, Нидерландия
Cornea at risk in refractive surgery – Jerome Vryghem, The Netherlands

09:45 – 10:00 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

10.00 – 10.30 Кафе пауза / Coffee Break

10.30 – 11.00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ и КОНЦЕРТ / OPENING CEREMONY & CONCERT

11:00 – 11:15 (06) Основна лекция: Иновация в глаукомното лечение: всичко, което е ново, непознато и диво – Рут Уилиамс, САЩ
Keynote Lecture: Innovation in Glaucoma Treatment: All that’s new, novel and wild – Ruth Williams, USA

11:15 – 11:30 (07) Основна лекция: Нови виждания за витреолентикуларния интерфейс – Мари Жозе Тасиньон, Белгия
Keynote Lecture: New insights about the vitreo-lenticular interface – Marie-Jose Tassignon, Belgium

11:30 – 13:00 Сесия 2. Международен симпозиум “Катаракта” / Session 2. International symposium “Cataract”

Председатели: И. Декарис, Б. Тойгар
Секретар: А. Петкова

Chairpersons: I. Dekaris, B. Toygar
Secretary: A. Petkova

11:30 – 11:45 (08) Корекция на пресбиопията с мултифокални лещи – Ива Декарис, СОБАЛ „ Светлина “, Загреб, Хърватска
Presbyopia correction with multifocal lenses – Iva Dekaris, University Eye Hospital “Svjetlost”, Zagreb, Croatia

11:45 – 12:00 (09) Трифокални ИОЛ: Идеи и съвети за доволни пациенти – Баха Тойгар, Турция
Trifocal IOL: Tips and tricks for patient satisfaction – Baha Toygar, Turkey

12:00 – 12:10 (10) Ранни и късни дислокации на ИОЛ – Й. Кирилова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев”, София
Early and late IOL dislocation – Y. Kirilova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev “, Sofia

12:10 – 12:20 (11) Опасификация на задната капсула – как да решим проблема? – П. Хубанов, К. Карабелева, Н. Бодурова – ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“, Варна
Posterior capsular opacification – how to solve the problem? – P. Hubanov, K. Karabeleva, N. Bodurova, I. Pitakova – EMC “Sv. Nikolay Chudotvorets “, Varna

12:20 – 12:30 (12) VISIAN ICL –една алтернатива създаваща проблем – К. Карабелева, П. Хубанов, А. Събева, Н. Бодурова – ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“, Варна
VISIAN® ICL™ – one alternative causing problems – K. Karabeleva, P. Hubanov, A. Sabeva, N. Bodurova – EMC “Sv. Nikolay Chudotvorets”, Varna

12:30 – 12:40 (13) Приложение на Morcher’s Pupil dilator при факоемулсификация на катаракта при пациенти с тясна зеница – М. Петрова, Б. Кючуков, А. Янева, Г.Иванова – УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, Медицински университет – София
Application of Morcher’s Pupil dilator during cataract phacoemulsification of patients with narrow pupils – M. Petrova, B. Kutchoukov, A. Yaneva, G. Ivanova – UMHAT „Queen Giovanna” – ISUL, Department of Ophthalmology Medical University – Sofia

12:40 – 12:50 (14) Катарактална хирургия при тясна зеница – нашия подход
Г. Петриашвили, Н. Николайшвили, A. Апулава – Клиника “Аверси”, Тбилиси, Грузия
Small pupil cataract surgery – our approach – G. Petriashvili, N. Nikolaishvili, A. Apulava – Aversi Clinic. Tbilisi, Georgia

12:50 – 12:53 (15) ПОСТЕР: FLACS или мануална факоемулсификация на катаракта – това е въпросът – И. Питакова, П. Хубанов, К. Карабелева, Н. Бодурова – ОМЦ “Св.Николай Чудотворец”, Варна
POSTER: FLACS or manual phacoemulsification – that is the question – I Pitakova, P. Hubanov, K. Karabeleva, N.Bodurova – EMC “Sv. Nikolay Chudotvorets”, Varna

12:53 – 12:56 (16) ПОСТЕР: WHITESTAR SIGNATURE PRO – още една алтернатива – А. Събева, П. Хубанов, К. Карабелева, И. Питакова – ОМЦ “Св.Николай Чудотворец”, Варна
POSTER: WHITESTAR SIGNATURE® PRO – a new alternative – A Sabeva, P. Hubanov, K. Karabeleva, I Pitakova – EMC “Sv. Nikolay Chudotvorets”, Varna

ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

13.00 – 14.00 ОБЯД / LUNCH

14.00 – 15.30 Сесия 3. Академия на Европейското дружество за катарактална и рефрактивна хирургия  – II част / Session 3. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Academy – part II

Председатели: М. Двали, Е. Коминек
Секретар: В. Даскалов

Chairpersons: M. Dvali, E. Kominek
Secretary: V. Daskalov

14.00 – 14.15 (17) Физиологична оптика на вътреочните лещи – Мари Жозе Тасиньон, Белгия
Physiological optics of the IOLs – Marie-Jose Tassignon, Belgium

14.15 – 14.30 (18) Псевдоакомодативен мини-моновижън – Мераб Двали, Грузия
PseudoAccommodative MiniMonovision – Merab Dvali, Georgia

14.30 – 14.45 (19) Рефрактивна хирургия при висока миопия – Ева Мръква-Коминек, Полша
Refractive surgery for high myopia – Ewa Mrukwa-Kominek, Poland

14:45 – 15:00 (20) Астигматизъм и корекцията му – Пол Розен, Великобритания
Astigmatism and its correction – Paul Rosen, UK

15:00 – 15:15 (21) Различни видове биоптика – Мераб Двали, Грузия
Different types of Bioptics – Merab Dvali, Georgia

15:15 – 15:30 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

15.30 – 16.00 Кафе пауза / Coffee Break

16.00 – 16.30 Фирмен симпозиум BAYER: Клиничен опит с aflibercept за лечение на Диабетен макулен едем в Казахстан – Жургумбаева Гульнара, Казахстан
Company symposium BAYER: Clinical experience of using aflibercept for Diabetic Macluar Edema in Kazakhstan – Gulnar Zhurgumbaeva, Kazakhstan

16:30 – 17:30 Сесия 4. Световна инициатива “Право на зрение 2020”. Лекция и награда на името на Проф. Иван Василев за цяластен принос в офталмологията/ Session 4. World Initiative “Vision 202: The Right to Sight”. Named lecture and award “Prof. Ivan Vassilev” for significant contribution in ophthalmology

Председатели: Я. Немет, П. Василева
Секретар: С. Мургова

Chairpersons: J. Nemeth, P. Vassileva
Secretary: S. Murgova

16:30 – 16: 45 (22) Представяне на проф. д-р Чавдар Балабанов
Доц. д-р Снежана Мургова
Лекция на името на проф. Иван Василев: “Хирургично лечение на тумори на клепачния ръб” – Проф. д-р Чавдар Балабанов

Inroduction of Prof. Chavdar Balabanov
Assoc. Prof. Snejana Murgova
Prof. Ivan Vassilev Award Lecture: “Surgical treatment of tumors involving the eyelid margin” – Prof. Chavdar Balabanov

16.45 – 17.00 (23) Приоритети на Международната Агенция за превенция на слепотата (МАПС) – Европа за следващите 4 години – Янус Немет – Председател на МАПС-Европа, Университет “Семелвайс”, Будапеща, Унгария
Priorities of the IAPB-Europe in the next four years – Janus Németh – Chair of IAPB-Europe, Semmelweis University, Budapest, Hungary

17:00 – 17:10 (24) Обмен на знания и опит: без граници в Черноморския регион
П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София
Sharing knowledge and experience: cross-border education in the Black Sea region
P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”

17:10 – 17:20 (25) Начални резултати от проучване разпространението на очните заболявания сред възрастното население – Е. Маринова, Д. Дъбов – Медицински университет-София, УМБАЛ “Александровска”
Initial Results of a Clinical Study of the Ophthalmic Diseases among the Elderly Population – E. Marinova, D. Dabov – Medical University Sofia, Alexandrovska University Hospital

17:20 – 17:30 (26) Опазване на детското очно здраве – възможности и перспективи – Хр. Групчева, Кр. Димитрова, Д. Групчев, Я. Манолова – МУ- Варна, Варна
Protection of eye health at young age – future prospectives – Ch. Grupcheva, Kr. Dimitrova, D. Grupchev, Ya. Manolova – Medical University – Varna, Bulgaria

17:30 – 18.00 Сесия 5. Консилиум диагностикум. / Session 5. Consilium Diagnosticum.
Панелисти: Н. Сивкова, Н. Сурчев, Я. Манолова / Panelists: N. Sivkova, N. Surchev, Y. Manolova

Без подобрение след проведеното лечение…
К.Рачева, Й.Кирилова, П.Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев” София
Without improvement after treatment…
K. Racheva, Y. Kirilova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

Разказ с неочакван край
С. Крумова, Н. Сивкова, В. Ставрев, А. Герджиков – Катедра по очни болести, Медицински университет-Пловдив
Университетска Очна Клиника, УМБАЛ ,,Свети Георги ” ЕАД, Пловдив
A story with unexpected ending
S. Krumova, N. Sivkova, V. Stavrev, A. Gerjikov, V. Stoyanov – University Eye Department, Medical University-Plovdiv, Department of Ophthalmology, University Hospital ,,St.George”-Plovdiv

Пациентът не вижда, а лекарят вижда ли?
В. Ставрев, Н. Сивкова, А. Иванова, Д. Колева-Георгиева,С. Крумова – Катедра по очни болести, Медицински университет-Пловдив, Университетска Очна Клиника, УМБАЛ ,,Свети Георги ” ЕАД, Пловдив
The patient can’t see, but does the doctor?
V. Stavrev, N. Sivkova, A. Ivanova, D. Koleva-Georgieva, S. Krumova – University Eye Department, Medical University-Plovdiv, Department of Ophthalmology, University Hospital ,,St.George”-Plovdiv

Има Нещо в заден очен полюс…
С. Врабчев, Вл. Ставрев, Н. Сивкова – Катедра по очни болести,Медицински университет-Пловдив
Университетска Очна Клиника, УМБАЛ ,,Свети Георги ” ЕАД, Пловдив
There is a finding in posterior eye segment…
S.Vrabchev,Vl.Stavrev,N.Sivkova – University Eye Department, Medical University-Plovdiv
Department of Ophthalmology, University Hospital ,,St.George”-Plovdiv

Защо виждам замъглено с едното око?
Б. Петрова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев”, София
Why I have blurred vision in one eye?
B. Petrova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

Офталмолог или психиатър… това е въпросът?
Й. Андреев – МУ- Варна
Ophthalmologists or psychiatrist… that is the question?
Y. Andreev – MU- Varna

Нужна ли е топография преди операция за катаракта?
М. Бояджиева – МУ- Варна
Is topography necessary before cataract surgery?
M. Boiadzhieva – MU-Varna

Чак пък толкова…
М. Димова, П. Василева – СОБАЛ „Пашев“, София
Is it really a big deal…?
M. Dimova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

А зрението е 0.8!!
Б. Владимирова, П. Василева – СОБАЛ „Пашев“, София
And BVCA is 0.8!!
B. Vladimirova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

СЪБОТА, 20 МАЙ 2017 / SATURDAY, 20 MAY 2017
Зала „София Гранд“ / Hall “Sofia Grand”

08:30 – 10:00 Сесия 6. Международен Симпозиум на Европейското дружество по офталмология / Session 6. International Symposium of the European Society of Ophthalmology (SOE)
Председатели: Я. Де Фабер, Т. Митов, Л. Рамазанова / Chairpersons: J. De Faber, T. Mitov, L. Ramazanova

08:30 – 08:45 (27) Седем вида травми при наранявания на окото с фойерверки – Ян Тйеерд де Фабер, Очна болница Ротердам, Нидерландия
The 7 trauma’s of firework related eye injury – Jan Tjeerd de Faber, The Rotterdam Eye Hospital, The Netherlands

08:45 – 09:00 (28) Нашият опит с вътреочните чужди тела (ВЧТ) – Иван Стефанович, Университетска очна клиника, Белград, Сърбия
Our experience with IOFB – Ivan Stefanovic, University Eye Clinic, Belgrade, Serbia

09:00 – 09:15 (29) Ролята на Helicobacter инфекциите в протичането на възпалителни заболявания на предния очен сегмент – Лия Рамазанова, Астрахански университет, Астрахан
The role of chronic Helicobacter infection in the course of an eye anterior segment inflammatory diseases – Liya Ramazanova, Astrakhan State University

09:15 – 09:25 (30) 25 000 LASIK процедури. Усложнения – ретроспективен анализ – Т. Митов, Д. Митова, Ж. Борисова, П. Стойчева – Очна клиника “Света Петка”, Варна
25 000 LASIK procedures. Complications-retrospective analysis – T. Mitov, D. Mitova, J. Borisova, P. Stoycheva – St. Petka Eye Clinic, Varna

09:25 – 09:35 (31) 20/23 G Парс плана витректомия при пациенти с вътреочно чуждо тяло: късни резултати – Н.Сивкова, В.Ставрев, С.Крумова, Н.Столинов – Катедра по Очни болести, Медицински Университет-Пловдив; Университетска Очна Клиника УМБАЛ “Св.Георги”-Пловдив
20/23 G Pars plana vitrectomy in patients with intraocular foreign body: late results – N.Sivkova, V.Stavrev, S.Krumova, N. Stolinov – Department of Ophthalmology, Medical University-Plovdiv, University Eye Clinic, University Hospital “St.George”-Plovdiv

09:35 – 09:45 (32) Трансплантацията в офталмологията – нови възможности за запазване на
предната очна повърхност – Хр. Групчева, Я. Манолова, Д. Групчев, З. Стойчева – Медицински университет Варна, Варна
Innovative possibilities for anterior ocular service recovery – Hr. Grupcheva, Ya. Manolova, D. Grupchev, Z. Stoycheva – Medical University – Varna, Bulgaria

09:45 – 09:48 (33) ПОСТЕР: Очен херпес – новата епидемия – П. Василева, Й. Кирилова – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София
POSTER: Ocular herpes – а new epidemic – P. Vassileva, Y. Kirilova – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

09:48 – 09:51 (34) ПОСТЕР: Случай на субконюнктивална дирофилариоза в България – Н. Стоянова, В. Миткова-Христова, Р. Кермедчиева-Методиева – Медицински университет- Пловдив, УМБАЛ “Св.Георги”- гр.Пловдив
POSTER: A Case of Subconjunctival Dirofilariasis in Bulgaria – N. Stoyanova, V. Mitkova – Hristova, Ralitsa Kermedchieva – Metodieva – Medical University – Plovdiv, UMBAL St. Georgi – Plovdiv

09:51 – 09:54 (35) ПОСТЕР: Фелиноза с очно засягане: клиничен случай – А. Георгиева, И. Георгиев, П. Василева – СОБАЛ “Акад. Пашев”, София
POSTER: Felinosis with ocular involvement: a clinical case – A. Georgieva, I. Georgiev, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

09:54 – 10:00 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

10:00 – 10:30 Кафе пауза / Coffee Break

10:30 – 11:00 Фирмена презентация Тhеа: “Оптичен, козметичен и перцептуален комфорт… можем ли да го осигурим на нашите пациенти?” –  Христина Групчева
Company presentation Thea: “Optical, cosmetic and perceptual comfort… how to ensure comfort for our patients?” – Christina Grupcheva

11:00 – 12:00 Сесия 7. Международен симпозиум “Роговица” / Session 7. International symposium “Cornea”
Председатели: M. Кашкалоглу, К. Никула, А. Андреев
Chairpersons: M. Kaskaloglu, C. Nicula, A. Andreev

11: 00 – 11:15 (36) Роговично татуиране – преразглеждане – Махмут Кашкалоглу, Очна болница “Кашкалоглу”, Измир, Турция
Corneal tattooing revisited – Mahmut Kaskaloglu, Kaskaloglu Eye Hospital, Izmir, Turkey

11:15 – 11:30 (37) Резултати 7 години след крослинкинг при пациенти с кератоконус – Кристина Никула, Н. Дорин, П. Р. Николе, Румъния
Results at 7 years after cross-linking procedure in keratoconic patients – Cristina Nicula, N. Dorin, P. R. Nicolae, Romania

11:30 – 11:40 (38) Ламеларна кератопластика – предимства и резултати – А. Андреев, И. Боршуков, Р. Рангелова, Д. Петрова, В. Петков – СБАЛОБ ,,Ден” , София
Lamellar keratoplasty – advantages and results – A. Andreev, I. Borshukov, R. Rangelova, D. Petrova, V. Petkov – SBALOB “Den”, Sofia

11:40 – 11:50 (39) Приложение на торични интраокуларни лещи при пациенти с катаракта след
перфоративна кератопластика – Й. Кирилова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“ София, България
Application of toric intraocular lenses in cataract patients after penetrating keratoplasty – Y. Kirilova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev “, Sofia, Bulgaria

11:50 – 11:53 (40) ПОСТЕР: Усложнена роговична язва – клиничен случай – О.И. Иван, Кр. Никула – Клиника по офталмология, Окръжна спешна болница Клуж-Напока, “IuliuHatieganu” Университет по медицина и фармация, Клуж-Напока, Румъния
POSTER: Complicated corneal ulcer – O.I. Ivan, C. Nicula – Ophthalmology Clinic, County Emergency Hospital Cluj-Napoca, “IuliuHatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

11:53 – 11:56 (41) ПОСТЕР: Псевдофакична кератопатия с изразена клинична симптоматика: CXL-АМТ-ПКП – Д. Танева, Й. Кирилова, П. Василева – СОБАЛ „ Акад. Пашев”, София, MУ – София
POSTER: Pseudophakic keratopathy with expressed clinical symptoms: CXL-AMT-PKP – D. Taneva, Y. Kirilova, P. Vasileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev “, Sofia, Medical University – Sofia

12:00 – 13:00 Сесия 8. Клепачи / Session 8. Eyelids

Председатели: Ч. Балабанов, З. Златарова
Секретар: С. Мургова

Chairpersons: Ch. Balabanov, Z. Zlatarova
Secretary: S. Murgova

12:00 – 12:10 (42) Рядко срещани злокачествени тумори на клепачите – З. Златароваˡ, Ив. Красналиев 2, Н. Сапунджиев 3, П. Бочев 4, Е. Софтова 2 – 1Катедра по очни болести и зрителни науки, МУ-Варна, 2 Катедра по обща и клинична патология, МУ-Варна , 3 Катедра по неврохирургия и УНГ болести, МУ-Варна, 4 Катедра по образна диагностика и лъчелечение, МУ- Варна
Rare malignant eyelid tumors – Z. Zlatarova 1, I. Krasnaliev 2, N. Sapundzhiev 3, P. Bochev 4, E. Softova 2 – 1 Department of Ophthalmology and Visual Sciences, MU-Varna, 2Department of General and Clinical Pathology, MU-Varna, 3Department of Neurosurgery and ENT, MU-Varna, 4 Department of Imagining Diagnostics and Radiotherapy, MU-Varna

12:10 – 12:20 (43) Очен цикатрициален пемфигоид – С. Мургова, Ч. Балабанов – Очна клиника УМБАЛ Плевен
Ocular cicatricial pemphigoid – S. Murgova, Ch. Balabanov – Eye clinic Pleven

12:20 – 12:30 (44) Teхника задна ламеларна тарзална ротация при ентропион с трихиаза на горен клепач – Б. Ненкова, Я. Манолова – Катедра по очни болести и зрителни науки МУ-Варна, Специализирана Болница по Очни болести за активно лечение –Варна
Posterior lamellar tarsal rotation technique in entropion with upper eyelid trichiasis – B. Nenkova, Y. Manolova – Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Eye Hospital, Medical University of Varna Bulgaria, Varna

12:30 – 12:40 (45) Поведение при орбитален целулит – 1 Е. Дюлгер, 2 М. А. Сафак, 3 Х. Сафакогулари – 1 „Near East University“, Медицински факултет, Катедра по очни болести, 2 „Near East University“, Катедра УНГ, 3 „Near east University“, Катедра УНГ
Management of orbital cellulitis – 1 E. Dulger, 2 M. A. Safak, 3 H. Safakogullari – 1 Near East University, Medical Faculty, Ophthalmology Department, 2 Near East University, School of Medicine, Department of Ear, Nose and Throat, 3 Near east University, School of Medicine, Department of Ear, Nose and Throat

12:40 – 12:50 (46) Приложение на свободната кожна трансплантация при реконструктивната хирургия на клепачите – С. Мургова, Ч. Балабанов – Очна клиника УМБАЛ Плевен
Free skin graft procedure for defect of lower eyelid – S. Murgova, Ch. Balabanov – Eye clinic Pleven

12:50 – 13:00 (47) Нехирургично лечение на функционални и козметични заболявания на кепачите – Т. Цируки, Е. Чайта, Ф. Пападопулос, Й. Нтунтас – Гърция
Non-surgical treatment for functional and cosmetic conditions involving the eyelids – T. Tsirouki, E. Chaita, F. Papadopoulos, I. Ntountas

13.00 – 14.00 ОБЯД / LUNCH

14.00 – 15.00 Сесия 9. Международен симпозиум “Педиатрична офталмология” / Session 9. International symposium “Pediatric ophthalmology”

Председатели: Н. Боброва, В. Маринов
Секретар: П. Сапунджиев

Chairpersons: N. Bobrova, V. Marinov
Secretary: P. Sapundzhiev

14:00 – 14:15 (48) Персистираща пупиларна мембрана – клинична изява, симптоми, патология, усложнения, резултати – Надя Боброва, Институт Филатов по очни болести и тъканна терапия NAMS, Украйна
Persistent pupillary membrane – clinical manifestation, symptoms, pathology, complications, results – Nadia Bobrova, Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine

14:15 – 14:25 (49) Лечение на ретинопатия на недоносените (РН) – лазер или крио – В. Маринов1, С. Крумова1, Н. Сивкова1, Д. Колева-Георгиева1, Т. Боева1, М. Кръстева2 – 1Университетска очна клиника, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив, Катедра по очни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет – Пловдив; 2Катедра по акушерство и гинекология – отделение по неонатология, Медицински Факултет, Медицински Университет – Пловдив
Treatment of Retinopathy of Prematurity (ROP) – laser or cryotherapy – V. Marinov1, S. Krumova1, N. Sivkova1, D. Koleva-Georgieva1, T. Boeva1, M. Krusteva2 – 1 University eye clinic “St. George” Hospital, Plovdiv, MU-Plovdiv, 2 Neonatology Dept. MU-Plovdiv

14:25 – 14:35 (50) Тип 1 предпрагова ретинопатия на недоносеното – избор на лечение – С. Крумова, Н. Сивкова, В. Маринов, Д. Колева- Георгиева, Т. Боева
Type 1 Pretreshold retinopathy of prematurity – Choice of treatment – S. Krumova, N. Sivkova, V. Marinov, D. Koleva, T. Boeva, V. Stoyanov – Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv

14:35 – 14:45 (51) Успеваемост на сондирането при конгенитална обструкция на назолакрималния канал в различни възрасти – Кр. Вълчева, Е. Кривошийска, С. Мургова – Очна клиника, МУ-Плевен
Success Rate of Probing for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction at Various Ages – K. Valcheva, E. Krivoshiyska, S. Murgova – Eye Clinic, MU-Pleven

14:45 – 14:48 (52) ПОСТЕР: Kлиничен случай на пациент с едностранна тотална офталмоплегия и контралатерална пареза за n. abducencs, вследствие на каротидо- кавернозно фистула – П. Сапунджиев, И. Георгиев, П. Василева – СОБАЛ “Акад. Пашев”, София
POSTER: Total ophthalmoplegia and a contralateral paresis of n. abducens as a result of a carotid-
cavernous fistule- case presentation – P. Sapundzhiev, I. Georgirv, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:48 – 14:51 (53) ПОСТЕР: ICE- или Axenfeld-Rieger синдром? Клиничен случай – М. Кунева, Й. Кирилова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев”, София
POSTER: ICE- or Axenfeld-Rieger syndrome? A case report – М. Kuneva, Y. Kirilova, P. Vasileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:51 – 15:00 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

15:00 – 15:30 Сесия 10. Кръгла маса: Дж. Линдберг – 100 години Eксфолиативен Cиндром (1917-2017) / Session 10. Round table: J. Lindberg – 100 Years of Exfoliation syndrome (1917-2017)

Модератори: П. Василева, М. Конарева-Костянева
Панелисти: Хр. Благоева, Кр. Андеев, Д. Митова, А. Петкова

Moderators: P. Vassileva, M. Konareva-Kostianeva
Panelsts: Chr. Blagoeva, Kr. Andreev, D. Mitova, A. Petkova

15:00 – 15:05 (54) Джон Линдберг – 100 години ексфолиативен синдром: въведение – П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София

John Lindberg – 100 Years of Exfoliation syndrome: introduction – P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

15:05 – 15:10 (55) Експресия на матрична РНК на костни морфогенетични протеини и активини в тенонови фибробласти при псевдоексфолиативен синдром in vitro – Кр. Андреев – Очно отделение, Първа МБАЛ София
Messenger RNA expression of bone morphogenetic proteins and activins in Tenon’s fibroblasts in Pseudoexfoliation syndrome in vitro – Kr. Andreev – Eye clinic, First MBAL Sofia

15:10 – 15:15 (56) Kъсно настъпила ефузия на хориоидеята при трабекулектомирани очи след
факоемулсификация – М. Конарева-Костянева, Н. Стоянова, С. Костянева-Желинска – Катедра по Очни Болести, Медицински Университет Пловдив
Late choroidal effusion after phacoemulsification in eyes undergone trabeculectomy – M. Konareva-Kostianeva, N. Stoyanova, S. Kostianeva-Zhelinska – Dept. Ophthalmology, Medical University Plovdiv

15:15 – 15:20 (57) Промени в ендотелните клетки на роговицата при пациенти с псевдоексфолиативен синдром след факоемулсификация – А. Петкова, Й. Кирилова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев”
Change of corneal endothelial cells in patients with pseudoexfoliative syndrome after phacoemulsification – A. Petkova, Y. Kirilova, P. Vasileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

15:20 – 15:25 (58) Патогенеза на ексфолиативната глаукома – Д. Митова – Очна болница „Св. Петка”, Варна
Pathogenesis of Pseudoexfoliation Glaucoma – D. Mitova – St Petka Eye Clinic – Varna

15:25 – 15:30 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

15.30 – 16.00 Кафе пауза / Coffee Break

16.00 – 16.30 Фирмена презентация Алкон/Новартис: “Роля на фиксираните комбинации в лечението на глаукома” – Христина Благоева
Company presentation Alcon/Novartis: “Glaucoma therapy with fixed combinations”
Christina Blagoeva

16:30 –18:00 Сесия 11. Международен симпозиум ARVO – Югоизточна Европа (SEE-ARVO): Новости при глаукомите / Session 11. International symposium ARVO – South-East Europe (SEE-ARVO): New Developments in Glaucoma
Председатели: М. Комарова, А. Заболотни, П. Василева / Chairpersons: M. Komarova, A. Zabolotny, P. Vassileva

16:30 – 16:45 (59) Факоемулсификацията в лечението на откритоъгълната глаукома – Mариана Koмарова, Център по офталмология “СМ-Клиника, Москва
Phacosurgery in open-angle glaucoma treatment – Marianna Komarova, Center of Ophthalmology “SM-Clinic”, Moscow

16:45 – 17:00 (60) Повишаване на ефективността на непенетриращия тип хирургия при първична откритоъгълна глаукома на фона на предшестващи моно- и комбинирана хипотензивна терапия с използване на простагландинови аналози – Ал.Заболотни, A. Кристиченко – Център по микрохирургия „Акад. С. Н. Фьодоров“, Министерство на здравеопазването на Руската федерация, клон Краснодар; Кубан държавен медицински университет, Министерство на здравеопазването на Руската федерация
Increase of efficiency of non-penetrating type of primarily open-angle glaucoma on the background of preceding mono- and combined hypotensive therapy using prostaglanding analogues – A. Zabolotniy, A. Christichenko – FSAI «The Academician S.N. Fyodorov IRTC “Eye Microsurgery”, Ministry of Health of the Russian Federation, the Krasnodar Branch; Kuban State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation

17:00 – 17:10 (61) Каналография с флуоресцеин при глаукомната хирургия – Ив. Танев1, С. Колева2, С. Бумбарова2, В. Танев2 – 1 Медицински Университет -София, Катедра по офталмология,2 Очна клиника “Зрение” – София
Fluorescein Canalography in terms of glaucoma surgery procedure – Iv. Tanev1, S. Koleva 2, S. Bumbarova 2, V. Tanev2 – 1Medical University – Sofia, Department of Ophthalmology, 2Eye clinic “Zrenie” – Sofia

17:10 – 17:20 (62) XEN Gel Stent – нашия опит – В. Даскалов,Г. Петрова,И. Кунева,Т. Бозева,З. Ямболиева – СОБАЛ “Пентаграм”, София
XEN Gel Stent – Our experience – V. Daskalov, G. Petrova, I. Kuneva,T. Bozeva, Z.Yambolieva – SOBAL ”Pentagram”, Sofia

17:20 – 17:30 (63) Xen Gel Stent – нова алтернатива в лечението на ПОЪГ – И. Богданова, Д. Тасков, Г. Тасков, Т. Тасков – СОБАЛ Луксор, Пловдив
Xen Gel Stent – new alternative in treatment of POAG – I. Bogdanova, D. Taskov, G. Taskov, T. Taskov – SOBAL Luxor, Plovdiv

17:30 – 17:40 (64) Темп на прогресия при лекувани пациенти с първична откритоъгълна глаукома – С. Костянева–Желинска, М. Конарева–Костянева, М. Атанасов – Катедра по Очни Болести, Медицински Университет Пловдив
Rate of progression in treated patients with primary open angle glaucoma – S. Kostianeva-Zhelinska, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov – Dept. Ophthalmology, Medical University Plovdiv

17:40 – 17:50 (65) Очна декомпресионна ретинопатия – рядко усложнение или не съвсем – Н. Сурчев, Г. Лалов, Й. Кирилова – СОБАЛ “Акад. Пашев”, София
Ocular decompression retinopathy – a rare complication or maybe not – N. Surchev, Gr. Lalov, Y. Kirilova – Specialized Eye Hospital „Acad. Pashev”, Sofia

17:50– 17:53 (66) ПОСТЕР: Малигнена глаукома след трабекулектомия на око с висока хиперметропия – И. А. Сзабо, Кр. Никула – Очна клиника, Клуж Напока, Румъния
POSTER: Malignant glaucoma after trabeculectomy in an eye with high hyperopia – I. Andrea Szabo, C. Nicula – Eye Clinic, Cluj Napoca, Romania

17:53 – 17:56 (67) ПОСТЕР: Супрахороидална хеморагия при глаукомна хирургия – И-Е. Кристеску1,2, М. Бурча 1,2, К. Татару1,2 – 1 Медицински университет “Карол Давила” , Букурещ, 2 Спешна очна болница, Букурещ, Румъния
POSTER: Suprachoroidal Haemorrhage in Glaucoma Surgery – 1,2 Irina-Elena Cristescu, 1,2 Marian Burcea, 1,2 Calin Tataru – 1 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, 2 Emergency Eye Hospital, Bucharest, Romania

17:56 – 17:59 (68) ПОСТЕР: Стероид- индуцирана глаукома при пациент с аденом на хипофизата – Л. Рахау, Л. Пулбере – Медицински университет “Карол Давила” , Букурещ, Спешна очна болница, Букурещ, Румъния
POSTER: Steroid-induced glaucoma in a patient with pituitary adenoma – L. Rahau, L. Pulbere – “Dr. Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital Bucharest, Romania

18.00 Закриване на Конгреса / Congress closure

18.00 – 18.30 Събрание на СОЛБ / Зала „София Гранд“
Консенсусна среща с Националния експертен специализиран лекарски борд по очни болести (СБМС/БЛС): Препоръки за добра клинична практика в офталмологията

UBO Assembly / Hall “Sofia Grand”
Consensus Meeting with the National Expert Specialized Ophthalmology Board: Recommendations for Good Clinical Practice in Ophthalmology

20:00 Гала вечеря Зала „София Гранд“ / Gala Dinner Hall “Sofia Grand”

 

СЪБОТА, 20 МАЙ 2017 / SATURDAY, 20 MAY 2017
Зала „Киото“ / Hall “Kyoto”

08:30 – 10:00 Сесия 12 Кръгла маса: Витреоретинална хирургия / Session 12 Round Table: Vitreoretinal surgery
Модератори: В. Ферара, Х. Хюрауф, И. Шандурков, Д. Колева-Георгиева / Moderators: V. Ferrara, H. Hoerauf, I. Shandurkov, D. Koleva-Georgieva

08:30 – 08:45 (69) Преход от аналогова към дигитална микроскопия – Винченцо Ферара, Италия
Transitioning from analogue to digital microscopy – Vincenzo Ferrara, Italy

08:45 – 09:00 (70) Полемики за епиретиналните мембрани – Сюлейман Кайнак, Турция
Controversies on Epiretinal Membranes – Süleyman Kaynak, Turkey

09:00 – 09:15 (71) Мътнини в стъкловидното тяло – витректомия при очи с пълна зрителна острота? – Ханс Хоерауф, Гьотинген, Германия
Vitreous floaters – vitrectomy in eyes with full visual acuity? – Hans Hoerauf, Göttingen, Germany

09:15 – 09:25 (72) Автоложна транслокация на РПЕ и хороидея при масивна субмакуларна хеморагия – Т. Еракгюн, Очна болница „Кашкалоглу“, Измир, Турция
Autologous Translocation of RPE and Choroid in Massive Submacular Hemorrhage – T. Erakgün, Kaşkaloğlu Eye Hospital, İzmir, Turkey

09:25 – 09:35 (73) Хирургично поведение и дългосрочни резултати при отлепване на ретината в
следствие на вродена колобома на зрителния нерв и ямка на диска на зрителния нерв – И. Шандурков – СОБАЛ „ВИЖЪН”, София
Surgical approach and long term results in treatment of retinal detachment associated with
congenital coloboma of optic nerve head and optic disc pit – I Shandurkov – Eye Hospital “VISION” , Sofia

09:35 – 09:45 (74) Анатомични и функционални резултати след микроинцизионна витректомия при пациенти със симптоматична епиретинена мембрана – Д. Колева-Георгиева, М. Атанасов, В. Миткова-Христова, В. Маринов, С. Врабчев, Катедра по очни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет-Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив
Anatomical and surgical results after microincisional vitrectomy for symptomatic epiretinal membrane – D. Koleva-Georgieva, M. Atanasov, V. Mitkova-Hristova, V. Marinov, S. Vrabchev, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv, University Hospital “St. George”, Plovdiv

09:45 – 10:00 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

10:00 – 10:30 Кафе пауза / Coffee Break

10:30 – 11:00 Фирмена презентация Тhеа: “Оптичен, козметичен и перцептуален комфорт… можем ли да го осигурим на нашите пациенти?” – Христина Групчева (зала „София Гранд“)
Company presentation Thea: “Optical, cosmetic and perceptual comfort… how to ensure comfort for our patients?” – Christina Grupcheva (Hall “Sofia Grand”)

11:00 – 13:00 Сесия 13. Международен семинар: Диабетна ретинопатия / Session 13. International seminar Diabetic Retinopathy

Председатели: С. Карадениз, Я. Немет, Д. Митова / Chairpersons: S. Karadeniz, J. Németh, D. Mitova

11:00 – 11:04 (75) Международната агенция за предпазване от слепота и диабетната ретинопатия – Я. Немет, Унгария
IAPB and Diabetic Retinopathy (DR) – J. Németh, Hungary

11:04 – 11:12 (76) EBM data върху диабетната ретинопатия, епидемиология и зрително увреждане – Г. Тот, Унгария
EBM data on DR, epidemiology of visual impairments – G. Tóth, Hungary

11:12 – 11:20 (77) Скрининг: ограничения и възможности – Я. Немет, Унгария
Screening: barriers and opportunities – J. Németh, Hungary

11:20 – 11:30 (78) Влияние на системното лечение върху окото – С. Карадениз, Турция
The impact of systemic therapy on the eye – S. Karadeniz, Turkey

11:30 – 11:40 (79) Грижи за диабетно болните в големия град – П. Василева, България
DR Services in Urban Settings and the Use of Registries – Petja Vassileva, Bulgaria

11:40 – 11:45 (80) Вдъхновяващ пример от проект в Узбекистан – Н. Норматова, Узбекистан
Inspiring example of an Uzbekistan Project – N. Normatova, Uzbekistan

11:45 – 11:50 (81) Вдъхновяващ пример за успешна работа в екип – С. Карадениз, Турция
Inspiring example of successful team work – S.Karadeniz (Turkey)

11:50 – 12:00 (82) Съвременно лечение на Диабетния макулен едем – Д. Митова – Очна клиника Света Петка, Варна
Contemporary treatment of DME – D. Mitova – St Petka Eye Clinic – Varna

12:00 – 12:10 (83) Интравитреална терапия при диабетен макулен оток – наши резултати – Б.Петрова, П.Василева – СОБАЛ ,, Акад. Пашев”, София
Intravitreal treatment of diabetic macular edema – our results – B.Petrova, P.Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

12:10 – 12:30 Работни групи: „Скрининг, лечение, работа в екип” / Workgroups: „Screening, Treatment, Teamwork”

12:30 – 12:50 Дискусия / Discussion

12:50 – 13:00 Заключение / Wrap-up – take home messages

13.00 – 14.00 ОБЯД / LUNCH

14.00 – 15.30 Сесия 14 Ретина / Session 14 Retina

Председатели: Н. Сивкова, Т. Еракгюн
Секретар: И. Георгиев

Chairpersons: N. Sivkova, T. Erakgun
Secretary: I. Georgiev

14:00 – 14:05 (84) Интравитреално приложение на анти-VEGF – стандарт в лечението на медицинска ретина: 10 години опит – П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София

Intravitreal anti-VEGF – standard of care in medical retina: 10 years experience – P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:05 – 14:15 (85) Венозни оклузии – късни резултати – Н.Сивкова, В.Ставрев, Н.Столинов – Катедра по Очни болести, Медицински Университет-Пловдив; Университетска Очна Клиника УМБАЛ “Св.Георги”-Пловдив
Retinal vein occlusion – late results – N. Sivkova, V. Stavrev, N. Stolinov – Department of Ophthalmology, Medical University-Plovdiv, University Eye Clinic, University Hospital “St.George”-Plovdiv

14:15 – 14:25 (86) Приложение на Ziv-Aflibercept (Zaltrap) при пациенти с неоваскуларна глаукома – Н. Вътева, Б. Кючуков, Й. Тимова, Н. Боцевска, А. Янева – Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, Медицински университет – София
Application of Ziv-Aflibercept (Zaltrap) in patients with neovascular glaucoma – N. Vateva, B. Kutchoukov, Y. Timova, N. Botsevska, A. Yaneva – Ophthalmology departmant, UMBAL “Tsaritsa Yoanna-ISUL”, Medical University of Sofia

14:25 – 14:35 (87) Географска атрофия на пигментния епител на ретината – клинични изяви и потенциални методи на лечение – Г. Лалов, В. Милтенова, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София
Geographic atrophy of the retinal pigment epithelium – clinical features and potential therapeutic approaches – Gr. Lalov, V. Miltenova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:35 – 14:45 (88) Промяна в морфологията на макулата при пациенти с неоваскуларна макулна
дегенерация свързана с възрастта след лечение с aflibercept – И. Георгиев, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“, София
Change of macular morphology in patients with age related macular degeneration after treatment with aflibercept – I Georgiev, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:45 – 14:55 (89) Anti-VEGF лечение при макулен оток след венозна тромбоза – Б. Владимирова, А. Георгиева, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“
Anti-VEGF treatment for macular edema due to retinal vein occlusion – B. Vladimirova, A. Georgieva, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

14:55 – 15:05 (90) Едемна стволова венозна оклузия – какво ново? – С. Колева,С. Бумбарова, В. Танев – Медицински Университет -София, Катедра по офталмология, Очна клиника “Зрение” – София
Edematous central retinal venous occlusion – what`s new ? – 1Iv. Tanev, 2S. Koleva, 2S. Bumbarova, 2V. Tanev – 1Medical University – Sofia, Department of Ophthalmology, 2Eye clinic “Zrenie” – Sofia

15:05 – 15:15 (91) Eylea при миопична хороидална неоваскуларизация – А. Ганчева, И. Шандурков – СОБАЛ “Вижън”, София
Eylea in myopic choroidal neovascularization – A.Gancheva, I. Shandurkov – Specialized Eye Hospital “Vision”, Sofia

15:15 – 15:18 (92) ПОСТЕР:Индоцианинова ангиография, флуоресцеинова ангиография, фундусова автофлуоресценция и ОСТ при случай на двустранна остра задна мутифокална плакоидна пигментна епителиопатия (ОЗМППЕ) – Й. Тимова, Б. Кючуков, Н. Боцевска, А. Янева – Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”
POSTER: Indocyanine angiography, fluorescein angiography, fundus autofluorescence and OCT in
cases of bilateral posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy – Y. Timova, B. Kutchoukov, N. Botsevska, A. Yaneva – Ophthalmology departmant, UMBAL “Tsaritsa Yoanna-ISUL”, Medical University of Sofia

15:18 – 15:21 (93) ПОСТЕР: Клиничен случай на карцином- асоциирана ретинопатия – Й. Т. Тафолеан1, 2, П-Е. Станчиу2, А. Диакону2, К. Табан2, A. Опреску2, Ф. Балта1, 2 – 1 Университет за медицина и фармакология “Карол Давила” , Букурещ, 2 Спешна очна болница, Букурещ, Румъния
POSTER: Cancer associated retinopathy – Case report – I. T. Tofolean1, 2, P-E. Stanciu2, A. Diaconu2, C. Taban2, A. Oprescu2, F.Baltă1, 2 – 1 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 2 Emergency Eye Hospital, Bucharest, Romania

15:21 – 15:24 (94 )ПОСТЕР:Очна патология при хематологични заболявания – Ю. Бонева, П. Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев“ – София
POSTER: Ocular manifestations of hematologic diseases – Y. Boneva, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

15:24 – 15:27 (95) ПОСТЕР: Клиничен подход при лечение на усложнения на стволова венозна тромбоза – клиничен случай – К.Рачева, Й.Кирилова, П.Василева – СОБАЛ „Акад. Пашев” София
POSTER: Clinical approach for the treatment of complications of stem venous thrombosis – clinical
case – K. Racheva, Y. Kirilova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

15:30 – 16:00 Кафе пауза / Coffee Break

16.00 – 16.30 Фирмена презентация Alcon/Новартис: “Роля на фиксираните комбинации в лечението на глаукома” – Доц. д-р Христина Благоева, д.м
Company presentation Alcon/Novartis: “Glaucoma therapy with fixed combinations” – Assoc. Prof. Christina Blagoeva

16:30 – 18:00 Сесия 15 Международна видеосесия / Session 15 International videosession

Модератори: С. Кайнак, Б. Тойгар, А. Андреев, Й. Кирилова / Moderators: S. Kaynak, B. Toygar, A. Andreev, Y. Kirilova

16: 30 – 16:40 (96) Транссклерална фиксация на ирис-протеза в компбинация с вътреочна леща – Ю. Гюненч, Турция
Transscleral fixation of an artificial iris prosthesis in combination with an intraocular lens – Ü. Günenç , Turkey

16:40 – 16:50 (97) FLACS – основни положения – М. Кашкалоглу, Турция
Highlights in FLACS – M. Kaşkaloğlu, Turkey

16:50 – 17:00 (98) Създаване на мехур в роговичните слоеве по време на фако-хирургия – Б. Тойгар, Турция
Bubble formation in corneal layers in phaco surgery – B. Toygar, Turkey

17:00 – 17:10 (99) Съвети за успешна комбинирана имплантация на Бостън Тип 1 Кератопротеза и катарактална/витреална хирургия – Дж. А. Утин, Турция
Tips for Successful Combined Boston Type 1 Keratoprosthesis and Cataract / Vitreoretinal surgery – C. A. Utine, Turkey

17:10 – 17:20 (100) Катарактална хирургия при витректомизирани очи: съвети и рискове – С. Кайнак, Турция
Cataract surgery in vitrectomized eyes: Tips and pitfalls – S. Kaynak, Turkey

17:20 – 17:30 (101) Рефракционни грешки след операция на катаракта – Й. Кирилова, А. Петкова, П. Василева – СОБАЛ “Акад. Пашев”, София
Refractive suprises after cataract surgery – Y. Kirilova, A. Petkova, P. Vassileva – Specialized Eye Hospital “Acad. Pashev”, Sofia

17:30 – 17:40 (102) Оптимизиран Cross-linking – П. Стойчева, Ж. Борисова, Д. Митова, Т. Митов – Очна клиника “Света Петка”
Optimized Cross-linking Custom Treatment in keratoconus – P. Stoycheva, J. Borisova, D. Mitova, T. Mitov – St. Petka Eye Clinic, Varna

17:40 – 17:50 (103) 2RT – нов хоризонт в лечението на ретиналната патология – Д. Митова – Очна клиника “Света Петка”, Варна
2RT – new horizon in the treatment of retinal pathology – D. Mitova – St. Petka Eye Clinic, Varna

17:50 – 18:00 ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

18.00 – 18.30 Събрание на СОЛБ / Зала „София Гранд“
Консенсусна среща с Националния експертен специализиран лекарски борд по очни болести (СБМС/БЛС): Препоръки за добра клинична практика в офталмологията

UBO Assembly / Hall “Sofia Grand”
Consensus Meeting with the National Expert Specialized Ophthalmology Board: Recommendations for Good Clinical Practice in Ophthalmology

 

20:30 Гала вечеря Зала „София Гранд“ / Gala Dinner Hall “Sofia Grand”

 

 


 

Guest Lecturers

 

 Hans_Hoerauf_sm   Hans Hoerauf (Germany)

CV here: CV_Hoerauf

 RuthWilliams-3_sm   Ruth Williams (USA)

CV here: CV_Williams

 de_Faber_sm   Jan de Faber (Netherlands)

CV here: CV_Faber

 Kaynak_1_sm   Süleyman Kaynak (Turkey) 

CV here: CV_Kaynak

 Prof_Stefanovic_sm   Ivan Stefanovic (Serbia)

CV here: CV_Stefanovic

 Iva_Dekaris_sm   Iva Dekaris (Croatia)

CV here: CV_Dekaris

 no_photo   Merab Dvali (Georgia)

CV here: will be available soon

 no_photo   Kristina Nikula (Romania)

CV here: will be available soon

 Tassignon_sm   Marie-Jose Tassignon (Belgium)

CV here: CV_Tassignon

 Rosen_Paul    

Paul Rosen (UK)

CV here: CV_Rosen

 

Mrukwa-Kominek_Ewa_1    

Ewa Mrukwa-Kominek (Poland)

CV here: CV_Kominek

 

 

Bobrova    

Nadiya Bobrova (Ukraine)

CV here: CV_Bobrova

 

 

Ferrara 13    

 

Vincenzo Ferrara (Italy)

CV here: CV_Ferrara