Регламент и изпращане на резюме

Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани участници с платена регистрационна такса. За членове на БДО  –  да бъде платен членският внос за 2023г от ТУК.

Подадените резюмета се оценяват анонимно от организационния комитет на събитието.

 

Регламент за резюмета и презентации

Език – заглавията на всички резюмета трабва да се изпратят на български и английски език, за да бъдат включени в двуезичната програма на събитието. Относно самите резюмета – в дигиталната книжка с програма и резюмета ще бъдат включени всички получени резюмета и ако желате да го има и на английската версия, трябва да го изпратите двуезично.

 • За участие с орална презентация се приема 1 доклад от един първи автор
 • Тематиката – научна или клинична тематика, значима за офталмологията
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин: заглавие, автор, институция и 1) цел, 2) методи, 3) резултати, 4) заключение 5) ключови думи
 • Продължителност на презентациите в сесиите за свободни доклади – до 7 минути 
 • Продължителност на доклади в останалите сесии – до 10 минути
 • Продължителност на Key lectures  – до 15 минути

Готовите презентации се предават на техническите лица в съответната зала предварително, а не непосредствено преди представяне. При предаването, моля да упоменете номера на вашата презентация според програмата. Приемат се файлове и на Power Point 2019.

Регламент за ел.постери

 • Темата да бъде представена в рамките на 6 слайда и до 400 думи
 • Приема се само 1 ел. постер от един първи автор
 • Тематика – научна или клинична тематика, значима за офталмологията, клинични случаи, нови методи и апаратура
 • За оценка се подава неструктурирано резюме, което може да включва 1) цел, 2) методи, 3) резултати и 4) заключение 5) ключови думи
 • Формат на файла Power Point презентация (.ppt/.pptx) във формат за екран 16:9

 

Регламент за видеофилми: документални или научно-практически

 • Темата на филма да бъде редставена в рамките на 5 минути
 • Приема се само по 1 филм от първи автор
 • Да включва “Заглавие” и “Автори” в началото на филма
 • Желателно е да бъде озвучен, може с дикторски глас или музика
 • Приемат се надписи в ключовите моменти на филма
 • Тематика – всичко свързано с офталмологията
 • Формат на филма MP4 или AVI

 

Регламент за дигитална фотография

 • Всеки участник може да изпрати 1 снимка с кратка история или обяснение
 • Снимката може да е със смартфон, фундус камера, предносегментна камера, ОСТ, ОСТА, ехограф или друго образно изследване
 • Приема се и колаж от няколко снимки с различни средства на един и същи клиничен случай
 • Текста на обяснението да бъде инегриран в снимката
 • Формат на снимката jpg с размери 10/7.5 in, 300 dpi

 

Регламент за представяне на нови книги

 • Всеки автор подава заявка за участие с резюме на книгата и представяне в рамките на 6 PPT слайда

 

Регламент за учстие в конкурса за млад учен на името на проф. Стоимен Дъбов

Целта на конкурса е морално и материално стимулиране творческата активност на млади научни работници (до 35-годишна възраст). Учредена е през 1996 г. и включва грамота и материална награда с дарени от проф. С. Дъбов средства. Кандидати са млади специалисти подготвили пълнотекстова публикация.
Журито се състои от наследниците на проф. С. Дъбов (и борд определен от тях) и към момента включва завеждащите катедрите по офталмология в страната. Наградата се връчва от председателя на журито и статията се отпечатва в сп. “Български офталмологичен преглед” със снимка на наградения. В списанието се отпечатват и докладите на всички участници в конкурса.
Критериите за оценка на работата са:

 • правилно формулирана цел,
 • добър подбор и представяне на методите,
 • значимост на резултатите и техния анализ,
 • структуриране на дискусията и акцентиране върху иновациите и оригиналността на проучването,
 • стил на текста,
 • подредба и оформление на презентацията,
 • презентационни умения на кандидата.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своята пълнотекстова публикация на български език и по желание на английски език.

Срокове

 • Резюмета – 30 Юни 2023 | изпращат се през формата по-долу |
 • Електронни постери, дигитални снимки и филми – 30 Август 2023  | изпращат се на имейл bdo2023@mareamedical.com |
 • Доклади за участие в конкурса за млад учен “проф. С. Дъбов” –  30 Август 2023 | изпращат се на имейл bdo2023@mareamedical.com |

 

Формата за изпращане на резюмета е затворена! Електронните постери се изпращат на имейл, като и докладите за конкурса “проф. С. Дъбов”.