Програма

baner_BDO_final

 

13-ти Конгрес на БДО

24 27.10.2019г. | хотел Рила | Боровец

 

П Р О Г Р А М А | P R O G R A M

 

24.10.2019 | Четвъртък | Thursday

 

 

10:00 – 10:30 Регистрация / Registration

 

Зала Мусла + Боровец / Hall Musala + Borovetz

10:30 – 13:00 Курс за специализанти и млади специалисти

Модератори: Акад. П. Василева, Проф. Хр. Групчева, доц. М. Атанасов, доц. И. Танев

Course for residents and young specialists

Moderators: Acad. P. Vassileva, Prof. H. Grupcheva, Assoc. Prof. M. Atanasov, Assoc. Prof. I. Tanev

 

10:30 – 11:30 Част 1 – Увеити / Part 1 – Uveitis

10:30 – 10:45  1 Съвременна класификация – Акад. П. Василева

Latest classification – P. Vasileva

10:45 – 11:00  2 Диагностика на увеитите – доц. И. Танев

Diagnosticis of uveitis – I. Tanev

11:00 – 11:15  3 Лечение на увеитите – д-р Й. Кирилова

                        Management of uveitis – Y.Kirilova

11:15 – 11:30  4 Хирургия на увеитно око – д-р И. Шандурков

                        Surgery in uveitis – I. Shandurkov

11:30 – 12:00 Пауза / Break

 

12:00 – 13:00 Част 2 – Как да подготвим научна статия и доклад

Part 2 – How to Prepare Scientific Article and Presentation

12:00 – 12:20  5 Как да подготвим научна статия – Проф. Хр. Групчева

                        How to Prepare Scientific Article – H. Grupcheva

12:20 – 12:40  6 Как се рецензира научна статия – доц. М. Атанасов

                        How is a scientific article reviewed – M. Atanasov

12:40 – 13:00  7 Как да направим и представим научен доклад – д-р И. Шандурков

                        How to make and present a scientific report – I. Shandurkov

 

13:00 – 14:00  Пауза / Break

 

Зала Рила 1 / Hall Rila 1

14:00 – 15:30 Сесия 1: Свободни презентации – Преден сегмент

Модератори: доц. Ив. Танев, доц. С. Мургова, д-р Й. Кирилова

Session 1: Free Presentations – Anterior Segment

Moderators:  Assoc. Prof. I. Tanev, Assoc. Prof. S.Murgova, Dr. Y.Kirilova

 

14:00 – 14:05 8 Хирургично лечение на големи тумори на клепачите, избор на

оперативна техника с цел оптимална реконструкция

Г. Балчев, Ч. Балабанов, С. Мургова

Очна клиника, МУ Плевен

Surgical treatment of large eyelid tumors, choice of operative technique for optimal reconstruction – G.Balchev, Ch. Balabanov, S. Murgova

 

14:05 – 14:10 9 SMO (Smoothenedtransmembraneprotein) инхибитори (Vismodegib) при лечение на Базоцелуларен карцином на клепачи

Г. Балчев, Ч. Балабанов, С. Мургова,Н. Стефанова

МУ Плевен

SMO (Smoothenedtransmembraneprotein) inhibitors (Vismodegib) in  treatment of Basocellular carcinoma of the eyelids – G.Balchev, Ch. Balabanov, S. Murgova, N. Stefanova

 

14:10 – 14:15 10 ТеcnisEyhance; AcunexVario; Synthesis plus – сбогуваме ли се с класическите асферични монофокални лещи?

Д. Димитров, В. Даскалов, М. Мемиш

СОБАЛ „Пентаграм“

Tecnis Eyhance, Acunex Vario, Synthesis plus – Is this a goodbye to the classical aspherical monofocal lenses? – D. Dimitrov, V.Daskalov, M.Memish

 

14:15 – 14:20 11 Дакриоцисториностомия – откъде се минава?

И. Танев1, Т. Попов2

Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

Катедра по ушни, носни и гърлени болести, Медицински Университет – София

Dacryocystorhinostomy – where it comes from? – I.Tanev, T.Popov

 

14:20 – 14:25 12 Факоемулсификация с имплантация на ИОЛ при 4 годишно дете с наследствена катаракта

Й. Кирилова, А. Петкова

СОБАЛ “Акад. Пашев”, София

Phacoemulsification with implantation of IOL in a 4-year-old child with hereditary cataract -Y.Kirilova, A.Petkova

 

14:25 – 14:30 13 Mix-and-Match за корекция на пресбиопия

К.Телбизова, Б. Върбанова, И. Петкова

СБАЛОБ “ Зора” София

Mix-and-Match for correction of presbyopia – K.Telbizova, B. Varbanova, I. Petkova

 

14:30 – 14:35 14 Иновативна дигитална гониоскопия–първи впечатления

Г. Петрова, В. Даскалов

СОБАЛ „Пентаграм“, София

Innovative digital gonioscopy – first impressions – G.Petrova, V.Daskalov

 

14:35 – 14:40 15 Корекция с монофокална вътреочна леща TECNIS Eyhance – oще една алтернатива + видео филм 3 мин.

П. Хубанов, И. Питакова, А. Събева, Й. Йорданов

ОМЦ „Св. Николай Чудотворец” Варна

Tecnis Eyhance monofocal intraocular lens correction – One more alternative (Video) -P.Hubanov, I.Pitakova, A. Sabeva, Y.Yordanov

 

14:40 – 14:45 16 Възстановяване на роговична перфорация вследствие усложнение от ревматоиден артрит чрез многослойна трансплантация на амниотична мембрана

Н. Сурчев1, Г. Лалов1,2, И. Георгиев1,2

1.СОБАЛ „Акад. Пашев“ – София 2. МЦ „Смоляни“ – Смолян

Restoration of corneal perforation due to rheumatoid arthritis complication by multilayer transplantation of the amniotic membrane – N.Surchev, G.Lalov, I. Georgiev

 

14:45 – 14:50 17 ICL и FemtoiLASIKв борба с анизометропията + видео филм 3 мин.

П. Хубанов, Н. Бодурова, К. Карабелева, К. Дончева

ОМЦ „Св. Николай Чудотворец”

ICL and FemtoiLASIK against anisometropia – P.Hubanov, N.Bodurova, K.Karabeleva, K. Doncheva

 

14:50 – 14:55 18 Кератоконус – да виждаш въпреки диагнозата

Р. Рангелова, И. Боршуков, И. Константинов, А. Андреев

Очна Клиника „ДЕН“, София

Keratoconus –To see despite the diagnosis – R.Rangelova, I. Borshukov, I. Konstantinov, A. Andreev

 

14:55 – 15:30 Дискусия / Discussion

 

Зала Рила 2 паралелна сесия /  Hall Rila 2 parallel session

 

14:00 – 16:15  Курс за прилагане на интравитреални медикаменти платен

Модератори: Акад. Проф. Пр. Гугучкова, доц. Хр. Видинова, доц. Хр.Благоева

Course – Application of intravitreal medications

Moderators: Acad.Prof. Guguchkova, Assoc. Prof. Vidinova, Assoc. Prof. Hr. Blagoeva

 

14:00 – 14:15     19 Интравитреални медикаменти при дегенерация на макулата-

индикации. Терапевтични схеми. Резултати – Доц. Хр. Видинова

Intravitreal medications for macular degeneration- indications. Therapeutic schemes. Results. – H. Vidinova

 

14:15 – 14:30     20 Индикации за терапия с интравитреални медикаменти

при  пролиферативна диабетна ретинопатия – Д-р  Д.  Митова

Intravitreal medications for proliferative diabetic retinopathy – indications – D. Mitova

 

14:30 – 14:45     21 Индикации за терапия с интравитреални медикаменти при венозни

оклузии – Доц. Хр. Благоева

Indications for intravitreal drug therapy in venous occlusion – H. Blagoeva

 

14:45 -15:00      22 Индикации за терапия с интравитреални медикаменти при

високостепенна миопия – д-р И. Шандурков

Indications for Intravitreal Drug Therapy in High Myopia – I. Shandurkov

 

15:00 – 15:30 Пауза / Break

 

15:30 – 15:45    23 Индикации за терапия с интравитреални медикаменти при

   ретинопатия на недоносеното – обзор –  Д-р В. Маринов

Indications for Intravitreal Therapy at retinopathy of the prematurity – a review – V. Marinov

 

15:45 – 16:00    24  Индикации за прилагане на  интравитреалните  медикаменти

   при  диабетен макулен едем – Проф. З. Златарова

Indications for the administration of intravitreal drugs in diabetic macular edema – Z. Zlatarova

 

16:00 – 16:15    25 Интравитреалните медикаменти – начин на приложение. 

  WET LAB демонстрации от инструктор – Акад. Проф. Пр. Гугучкова

Intravitreal drugs – route of administration. WET LAB Instructor – P. Guguchkova

 

 

Зала Рила 1 / Hall Rila 1

 

16:30 – 19:00  Официално откриване / Opening ceremony

                      Представяне на нови книги / Introduction of new books

               Общо събрание на БДО / General Assembly of BSO

 

20:00   Вечеря за участниците в ресторантите на хотела / Dinner

 

 

25.10.2019 | Петък | Friday

 

09:00 – 19:00  Зала Ястребец + Захари Зограф – изложба на спонсорите

                        Yastrebets Hall + Zahari Zograf – Sponsors Exhibition

09:00 – 19:00  Зала Интернационал – изложители

                        International Hall – Exhibition

11:00 – 16:00  Зала Боровец – Електронни постери на компютърни терминали

                        Borovetz Hall – Electronic posters on computer terminals

09:00 – 18:00  Зала Мусала – WET LAB интравитреални инжекции / BAYER /

                        Musala Hall – WET LAB Intravitreal Injections / BAYER /

 

 

Зала Рила / Hall Rila

09:00 –  10:15 Сесия 2: Основни лекции – Роговица, трансплантации, стволови клетки

Модератори: Проф. Хр. Групчева, доц. А. Андреев, Проф. Ц. Димитров, доц. Я. Манолова

Session 2: Cornea, transplantations, stem cells

Moderators:  Prof.H. Groupcheva, Assoc. Prof. Andreev, Prof. C.Dimitrov, Assoc. Prof. Y.Manolova

 

09:00 – 09:10 26 Пенетриращата кератопластика в днешно време

Доц. С. Мургова

Perforative keratoplasty nowadays – S. Murgova

 

09:10 – 09:20 27 Перфоративна кератопластика – предизвикателства

Д-р Й. Кирилова

Perforative keratoplasty – challenges – Y. Kirilova

 

09:30 – 09:40 28 Използване на амниотична мембрана в офталмологичната практика – индикации, хирургични техники, резултати

Доц. Я. Манолова

Use of amniotic membrane in ophthalmic practice – indications, surgical techniques, results – Y. Manolova

 

09:40 – 09:50 29 Ламеларна кератопластика – кои са идеалните кандидати и какви ограничения съществуват

Д-р И. Боршуков

Lamellar keratoplasty – which are the ideal candidates and what are the limitations – I. Borshukov

 

09:35 – 09:45 30 Кератопластика – нови предизвикателства

Доц. А. Андреев

Keratoplasty new challenges – A. Andreev

 

09:50 – 10:00 31 Стволови клетки при корнеални заболявания – методика за култивиране и дългосрочни резултати

Проф. Хр. Групчева

Stem cells in corneal diseases techniques for cultivation and long-term results – H. Grupcheva

 

10:00 – 10:15 Дискусия / Discussion

 

Зала Боровец / Borovetz Hall

09:00 – 10:00 Сесия 3: Свободни презентации – Заден сегмент и глаукома / паралелна сесия /

Модератори: Проф. Б. Ангелов, доц. Б. Дъбов, д-р Д. Митова

Sesion 3: Free Presentations – Posterior Segment and Glaucoma / parallel session /

Moderators: Prof. B.Angelov, Assoc.Prof. B.Dabov, Dr. D.Mitova

 

09:00 – 09:05 32 Ангио-ОСТ находки в хороидния плексус на пациенти с глаукома

Б. Самсонова, МЦО Ресбиомед

OCT-Angiography findings in the choroidal plexus in patints with glaucoma – B.Samsonova

 

09:05 – 09:10 33 Напреднала глаукома – защо хирургично лечение

Б. Ангелов, Медицински Институт, МВР, Очно отделение, София

Advanced glaucoma – why surgical treatment – B.Angelov

 

09:10 – 09:15 34 Корелация между витреомакуларна адхезия и влажна форма на дегенерация на макулата

Б.Дъбов, А. Богоев, В. Димитров, МБАЛ „Св. Анна“, МЦ. „Вижън“, МЦ. „Ресбиомед“

Correlation between vitreomacular adhesion and wet macular degeneration – B.Dabov, A.Bogoev,V.Dimitrov

 

09:15 – 09:20 35 PRP при заболявания на ретината

Д. Митова, М. Милкова, П. Врачев, Е. Пападополу, Д. Николова, М. Димитрова, М.  Александрова, Д. Иванова, Т. Митов, Oчна Клиника „Света Петка“ Варна

PRP in retinal diseases – D.Mitova, M.Milkova, P.Vrachev, E.Papadopolu, D.Nikolova, M.Dimitrova, M. Alexandrova, D.Ivanova, T.Mitov

 

09:20 – 09:25 36 Комбинирано лечение при диабетен макулен едем
М. Литев, К. Денева, М. Aлександрова, М. Славова, Д. Митова 
Очна клиника „Света Петка“ Варна

Combined treatment of diabetic macular edema – M.Litev, K.Deneva, M.Alexandrova, M.Slavova, D.Mitova

 

09:25 – 09:30 37 Комбинирано лечение при влажна форма на макулена дегенерация
К. Денева, Д. Митова, Т. Митов, М. Литев
Очна клиника „Света Петка“, Варна

 

Combined treatment of wet macular degeneration – K.Deneva, D.Mitova, T.Mitov, M.Litev

09:30 – 09:35 38 Причини за неповлияващ се от лечение диабетен макулен едем

К. Телбизова, И. Петкова, СБАЛОБ “ЗОРА”

Causes of non-responding diabetic macular edema – K.Telbizova, I.Petkova

 

09:35 – 09:40 39 Сравнение диагностичните възможности на Ангио-ОСТ и Флуоресцеиноваангиография при венозни оклузии
И. Йорданова, М. Литев, Д. Иванова, М. Александрова, Д. Митова, Очна клиника „Света Петка“ Варна

Comparison of diagnostic possibilities of Angio-OCT and FA in venous occlusions – I.Yordanova, M.Litev, D.Ivanova, M.Alexandrova, D.Mitova

 

09:40 – 10:00 Дискусия / Discussion

 

10:15 – 11:00 Кафе пауза + посещение на изложбата / Coffee break

 

Зала Рила / Rila Hall

11:00 – 13:00 Сесия 4: Основни лекции –  Глаукома + Фирмени симпозиуми на Novartis и Bausch Health

Модератори: Проф. Конарева-Костянева, доц. М. Атанасов, доц. Г. Йорданов, д-р Б. Самсонова

Session 4: Glaucoma + Company Symposia Novartis and Bausch Health

Moderators: Prof. Konareva-Kostyaneva, Assoc.Prof. M.Atanasov, Assoc.Prof. G.Yordanov, Dr. B. Samsonova

 

11:00 – 11:10 40 Конгенитална глаукома – съвременен подход към проблема

Д-р А. Тошев

Congenital glaucoma – a modern approach to the problem – A. Toshev

 

11:10 – 11:20 41 Дигитални методи при диагностика на глаукомите

Доц. Г. Йорданов

Digital methods for the diagnosis of glaucoma – G. Yordanov

 

11:20 – 11:40 42 Глаукомата като невродегенеративно заболяване – поглед от различен ъгъл – Фирмен симпозиум на Novartis

Доц. М. Атанасов

Glaucoma as a neurodegenerative disease – view from a different angle Novartis Symposium – M. Atanasov

 

11:40 – 11:50 43 Глаукома с ниско налягане – как да не пропуснем началото

Д-р Ст. Костова

Low tension glaucoma – how not to miss the beginning – St. Kostova

 

11:50 – 12:00 44 Глаукома с ниско/нормално налягане (ГНН): рискови групи и клинични признаци  

Акад. П. Василева

Low tension/normal tension glaucoma: risk groups and clinical signs – P. Vassileva

 

12:00 – 12:20 45 Достатъчен ли е стандартния подход при лечението на глаукома?– Фирмен симпозиум Bausch Health

Д-р Б. Самсонова

Is the standard approach sufficient for treatment of glaucoma? Bausch Health Symposium – B. Samsonova

 

12:20 – 12:30 46 Класическа трабекулектомия – кои са рисковете, които да се стремим да избегнем

Д-р А. Маринов

Classical trabeculectomy – what are the risks that we have to avoid – A. Marinov

 

12:30 – 12:40 47 Кога да изберем имплант при хирургичното лечение на глаукома

Д-р А. Топов

When we should choose an implant for the surgical treatment of glaucoma – A. Topov

 

12:40 – 12:50 48 Рефрактерни глаукоми

Проф. М. Конарева-Костянева

Refractory glaucomas – M. Konareva-Kostyaneva

 

12:50 – 13:00 Дискусия / Discussion

 

13:00 – 14:10 Обяд за участниците в ресторантите на хотела / Lunch

 

14:10 – 16:50 Сесия 5: Основни лекции – Катаракта и рефрактивна хирургия на лещата + Фирмени симпозиуми на Thea Pharma и Alcon

Модератори: доц. Б. Кючуков, доц. Ат. Калайджиев, доц. Д. Джелебов, д-р Д. Тасков, д-р В. Даскалов

Session 5: Cataract and Refractive Lens Surgery + Company Symposia Thea and Alcon

Moderators: Assoc.Prof. B.Kyuchukov, Assoc.Prof.At. Kalaydjiev, Assoc.Prof. D.Djelebov, Dr. D. Taskov, Dr. V. Daskalov

 

14:10 – 14:20 49 Катарактална хирургия при малки роговични астигматизми  

Доц. Ат. Калайджиев

Cataractic surgery in small corneal astigmatisms – At. Kalaydzhiev

 

14:20 – 14:30 50 Лазерна корекция на астигматизма при катарактална хирургия

Д-р В. Даскалов

Laser correction of astigmatism in cataract surgery – V. Daskalov

 

14:30 – 14:40 51 Правила за избор на мултифокална леща. Индикации за отказ от страна на факохирурга

Д-р М. Методиева

Multifocal lens selection rules. Indications for rejection by the phaco-surgeon – M. Metodieva

 

14:40 – 15:00 52 Софтакорт – мениджмънт на възпаленията с минимализиране на усложненията – Фирмен симпозиум Thea Pharma

Проф. Хр. Групчева

Softacort – Inflammation management and minimizing complications Thea Symposium – H. Grupcheva

 

15:00 – 15:40 Кошмари и възходи във факохирургията – видео презентации  (кратки филми по 3 мин.)

Nightmares and the Rises in Phaco Surgery – video presentations

Участници по азбучен ред:

53 Филм – А.Андреев

54 Филм – В. Даскалов

55 Филм – Л. Мишев

56 Филм – И. Петкова

57 Филм – И. Танев

58 Мултифокални решения Д. Тасков

59 Факоемулсификация при компрометирана роговица – Д. Тасков

60 Фемтосекунден лазер асистирана катарактна хирургия – А. Топов

61 МiLOOP техника – А. Топов

62 Филм – П. Хубанов

63 Моят „Титаник” или когато трудно изплуваме на повърхността – И. Шандурков

 

15:40 – 16:00 64 Факофлуидика-еволюция на хидродинамиката – Фирмен симпозиум на Alcon

Д-р Н.Чакъров

Phacofluidics-evolution of hydrodynamics – Alcon Symposium – N. Chakarov

 

16:00 – 16:10 65 Новите устройства за пред и интраоперативно улесняване на хирурга

Д-р Д. Тасков

The new devices for pre and intra – operative facilitation of the surgeon – D. Taskov

 

16:10 – 16:20 66 Mix and match във факохирургията

Д-р П. Хубанов

Mix and match in phaco surgery – P. Hubanov

 

16:20 – 16:30 67 Факохирургия след рефрактивна хирургия

Доц. Т. Митов

Phaco surgery after refractive surgery – T. Mitov

 

16:30 – 16:50 Дискусия / Discussion

 

16:50 – 17:20 Кафе пауза + посещение на изложбата / Coffee break

 

17:20 – 19:00 Сесия 6: Международен симпозиум (сесия на Английски език с изключение на Фирмения симпозиум на Pfizer)

„Предизвикателства в офталмологията” съвместен симпозиум БДО и  SOE + Фирмен симпозиум Pfizer

Session 6: International Symposium “Challenges in Ophthalmology“ Joint Symposium between BSO and SOE + Pfizer Symposium

Moderators:  Assoc prof. Ch. Vidinova,  Assoc.prof. D. Dabov, Dr. A. Carneiro

 

17:20-17:30 68 “Femto – assisted Bowman layer implantation with corneal Crosslinking (FBI XTra)

 1. Liarakos, Consultant Naval Veteran Hospital, Athens, Greece

 

17:30-17:40 69 “An overview of the evaluation and last development of corneal homotransplant in  Balkan region” N. Bardhi , Albanian Ophthalmological Society (AOS), Trauma University Hospital , Tirana, Albania

 

17:40 – 17:50 70 “Vitrectomy for retinal detachment complicated by PVR in eye injuries”

 1. Grubnik, Kiev State hospital, Kiev, Ukraine

 

17:50 – 18:00 71 “New molecules for the treatment of Neovascular AMD”

 1. Carneiro, Department of Ophthalmology of Centro Hospitalar e Universitario de Sao Joao and Department of Physiology and Surgery of Faculty of Medicine of University of Porto, Portugal

 

18:00 18.10 72 “Complications with the usage of anti-VEGF treatment for AMD”

Guguchkova P., Vidinova Ch., Eye Clinic “Zrenie”, Sofia, Bulgaria.

 

18:10 18:20 73Leber’s Hereditary Optic Neuropathy-A diagnostic and therapeutic challenge

Pinar Altiaylik Ozer, MD, FEBO, FICO, Ufuk University, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey

 

18:20 18:30 74Our 10 year experience in the treatment of neovascular Glaucoma

 1. Blagoeva, Sofia University, Bulgaria – SOE lecturer

SOE lecturer Award: Prof. N. Bardhi, Assoc. prof. Ch. Vidinova – SOE board members

 

18:30 – 18:50 75 Колебание на вътреочното налягане: Важно ли е? – фирмен симпозиум Pfizer  

д-р Б. Самсонова

Intraocular Pressure Fluctuation: Is It Important? Industrial presentation Pfizer – B. Samsonova

 

18:50 – 19:00  Дискусия / Discussion

 

Зала Боровец / Borovetz Hall

 

17:30 – 18:30 Сесия 7: Основни лекции – Блефаропластика и естетична хирургия / паралелна сесия /

Модератори: Проф. З. Златарова, д-р М. Средкова

Session 7: Blepharoplasty and aesthetic surgery / parallel session /

Moderators: Prof. Z. Zlatarova, Dr. M. Sredkova

 

17:30 – 17:50 76 Хирургично лечение на вродени заболявания на клепачите

Д-р Т. Колева

Surgical treatment of congenital eyelid diseases – T. Koleva

 

17:50 – 18:00 77 Хирургично лечение на инволутивна птоза  

Проф. З. Златарова

Surgical treatment of involuntive ptosis – Z. Zlatarova

 

18:00 – 18:10 78 Индикации и резултати при свободни кожни присадки

Д-р М. Средкова

Indications and results for free skin grafts – M. Sredkova

 

18:10 – 18:20 79 Естетична блефаропластика

Д-р Н. Иванова

Aesthetic blepharoplasty – N. Ivanova

 

18:20 – 18:30 Дискусия / Discussion

 

20:00 – 22:00 Вечеря за участниците в ресторантите на хотела / Dinner

 

22:00 – в бара на хотела: „Офталмолози свирят за офталмолози”

In the Bar: “Ophthalmologists play for Ophthalmologists”

 

 

26.10.2019 | Събота | Saturday

 

09:00 – 19:00  Зала Ястребец + Захари Зограф – изложба на спонсорите

Yastrebets Hall + Zahari Zograf Hall – Sponsors Exhibition

09:00 – 19:00  Зала Интернационал – изложители

                        International Hall – Exhibition

09:30 – 11:00  Зала Мусала – WET LAB интравитреални инжекции /BAYER/

                        Musala Hall – WET LAB Intravitreal Injections /BAYER/

 

Зала Рила / Rila Hall

08:00 – 08:45 Сесия 8: Свободни презентации – Детска офталмология, страбология и ортокератология

Модератори: доц, Ал. Оскар, доц. Г. Димитрова, д-р Р. Лолова

Session 8: Free Presentations – Pediatric Ophthalmology, Strabismus and orthokeratology

Moderators: Assoc.Prof.Oscar, Asoc.Prof. G.Dimitrova, Dr. R.Lolova

 

08:00 – 08:05 80 Случай на неврофиброматоза, стъпки в диагностичния процес, предизвикателства на мултидисциплинарния диагностичен подход

Г. Балчев, Ч. Балабанов, С. Мургова, МУ Плевен

Case of neurofibromatosis, steps in the diagnostic process, challenges of a multidisciplinary diagnostic approach – G.Balchev, Ch.Balabanov, S.Murgova

 

08:05 – 08:10 81 Мегалокорнеа и Изоставане в нервно-психическото развитие (MMR syndrome,Neuhauser syndrome, Megalocornea Intellectual Disability Syndrome)

Г.  Димитрова, О. Младенов, Ал. Оскар

Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

Детско очно отделение УМБАЛ „Александровска“- София

Megalocornea and retardation in neuropsychiatric development (MMR syndrome, Neuhauser syndrome, Megalocornea Intellectual Disability Syndrome) – G.Dimitrova, O.Mladenov, A.Oscar

 

08:10 – 08:15 82 Спонтанна ортотропия при конгенитална есотропия

Г.  Димитрова, О. Младенов, Ал. Оскар

Катедра по Офталмология, Медицински Университет- София

Детско очно отделение УМБАЛ „Александровска“- София

Spontaneous orthotropy in congenital esotropia – G.Dimitrova, O.Mladenov, A.Oscar

 

08:15 – 08:20 83 Анизометропична oртотропична aмблиопия – Клинико Генеалогични Аспекти 

А. Попова

Медицински факултет, Детски очен кабинет 2

ДКЦ – УМБАЛ “Александровска”, София

Anisometropic orthotropis amblyopia – clinical and genealogical aspects – A.Popova

 

08:20 – 08:25 84 Strabismus fixus progressus – клиничен случай 

З. Цонев, А.Богоев

СОБАЛ “Вижън”

Strabismus fixus progressus – case report – Z. Tsonev, A. Bogoev

 

08:25 – 08:30 85 Ортокератология – превенция на миопичната прогресия при деца

Г. Христова1, Б. Михайлова1, В. Кьосева2

1СОБАЛ „Вижън”

2Контакт Медикъл Интернешънъл ООД (CMI)

Orthokeratology – prevention of myopic progression in children – G.Hristova, B.Mihaylova, V.Kyoseva

 

08:30 – 08:35 86 Клиничен случай на билатерален, страбизмен синдром на Браун с нарушение на цветното зрение

Б. Михайлова1, А. Попова2, И. Шандурков1, Р. Георгиев3

1 СОБАЛ „Вижън”

2 Детски Очен Кабинет, ДКЦ „Александровска”

3 Клиника по Очни Болести, УМБАЛ „Александровска”

Clinical case of bilateral, Braun’s strabismus syndrome with color vision impairment – B.Mihaylova, A.Popova. I.Shandurkov, R.Georgiev

 

08:35 – 08:45 Дискусия / Discussion

 

08:45 – 10:00 Сесия 9: Основни лекции – Детска офталмология, невроофталмология + Фирмен симпозиум Referans Ofta

Модератори: Проф. С. Чернинкова, доц. В. Чернодринска, д-р Н. Иванов

Session 9: Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology + Symposium Referance Ofta

 

08:45 – 08:55 87 Съпоставка на диагностичните възможности на Lang I и Lang Stereopad

Д-р Р. Лолова

Comparison of the diagnostic capabilities of Lang I and Lang Stereopad – R. Lolova

 

08:55 – 09:05 88 Амблиопия

Доц. В. Чернодринска

Amblyopia – V. Chernodrinska

 

09:05 – 09:15 89 Функционален спазъм на конвергенцията

Доц. Г. Димитрова

Functional spasm of convergence – G. Dimitrova

 

09:15 – 09:25 90 ОСТ при невродегенеративни заболявания

Доц. А. Оскар

OCT findings in neurodegenerative diseases – A. Oscar

 

09:25 – 09:35 91 Хередитарна оптична невропатия на Leber – клинико-генетични проучвания, съвременни тенденции за лечение  

Проф. С. Чернинкова

Leber Hereditary Optical Neuropathy – Clinical-genetic studies, current trends in treatment – S. Cherninkova

 

09:3509:55 92 Фирмен симпозиум Referans Ofta – Офталмологична невропротекция с Neuretin

Проф. Винченцо Паризи, Италия

Ophthalmological neuroprotection with Neuretin – Prof. Vincenzo Parisi

 

09:55 – 10:05 Дискусия / Discussion

 

10:05 – 10:50 Кафе пауза + посещение на изложбата / Coffee break

 

10:50 – 13:10 Сесия 10: Основни лекции – Ретина – БДО съвместно с: Българска Асоциация Ретина и Ретина Интернешънъл + Фирмен симпозиум Bayer

Модератори: д-р И. Шандурков, Проф. Н. Сивкова, Проф. И. Петкова

Session 10: Retina – joint Symposium Bulgarian Society of Ophthalmology together with Bulgarian Association Retina and Retina International + Bayer Company Presentation

Moderators: Dr. I. Shandurkov, Prof. N. Sivkova, Prof. I. Petkova

 

10:50 – 11:00 93 „Bayer in Ophthalmology“

Dr. Rafiq Hasan, Vice President and Global Head of Ophthalmology at Bayer

 

11:00 – 11:10 94 Последни тенденции в диагностиката и лечението на МДСВ  

Д-р В. Даскалов

Latest Trends in Diagnosis and Treatment of AMD – V. Daskalov

 

11:10 – 11:55 95 Фирмен симпозиум на Bayer – “Eylea in 2019. Clinical practice in the treatment of wAMD and DME”  

Dr. B. Lipkova PhD., Slovakia

 

11:55 – 12:05 96 Правила за терапевтичен подход при венозни оклузии на ретината

Доц. Ив. Танев

Rules for therapeutic approach in venous occlusion of the retina – Iv. Tanev

 

12:05 – 12:15 97 Съвременни подходи в диагностикта и лечението на диабетната ретинопатия

Проф. З. Златарова

Modern approaches in diagnosis and treatment of diabetic retinopathy – Z. Zlatarova

 

12:15 – 12:25 98 Отлепване на ретината – съвременни тенденции в лечението

Проф. Н. Сивкова

Retinal detachment – modern trends in treatment – N. Sivkova

 

12:25 – 12:35 99 Макулна хирургия – казуистика или стандарт за качество

Проф. И. Петкова

Macular surgery – Casuistics or quality standard – I. Petkova

 

12:35 – 12:45 100 Автотрансплантация на ретина

Д-р Л. Мишев

Retinal autotransplantation – L. Mishev

 

12:45 – 12:55 101 Как да направим устойчив достъпа на българските пациенти до съвременни терапии на ретиналните дистрофии

д-р П. Стратиева, д.м. – Ръководител Развитие на Централна и Източна Европа за „Ретина Интернешънъл“

How to make Bulgarian patients’ access to modern therapies for retinal dystrophy sustainable – P. Stratieva

 

12:55 – 13:10 Дискусия / Discussion

 

13:10 – 14:30 Обяд за участниците в ресторантите на хотела / Lunch

 

13:30 – 15:00 Зала Боровец: Национална среща на анестезиолозите работещи в

очни клиники и отделения /паралелна сесия/

Borovetz Hall: National meeting of anesthetists working in eye clinics and wards / parallel session /

 

13:30 – 13:45 Приветствие от Председателя на БДО

 

13:45 – 14:05 102 Предоперативна подготовка на пациенти със сърдечно-съдови и

ендокринни заболявания за очна хирургия

доц. д-р Красимира Христова, д.м., Национална Кардиологична Болница

 

14:05 – 14:25 103 Анестезиологичен риск и поведение при пациенти подложени на очна

хирургия – д-р Валери Целов, Очна болница „ВИЖЪН“ – София

 

14:25 – 15:00 Дискусия и запознаване на колегите

 

Зала Рила / Hall Rila

14:30 – 16:00 Сесия 11 – Диагностични и терапевтични казуси

Панелисти: Проф. Хр. Групчева, Проф. И. Петкова, Проф. Н. Сивкова, Проф. М. Конарева-Костянева, Проф. С. Чернинкова, Проф. З. Златарова, Проф. Л. Войнов, Проф. Б. Ангелов, Проф. Ц. Димитров

Session 11: Debate and Consilium Diagnosticum

Panelists: Prof. H. Grupcheva, Prof. I. Petkova, Prof. N. Sivkova, Prof. M. Konareva-Kostianeva, Prof. S. Cherninkova, Prof. Z. Zlatarova, Prof. L. Voynov, Prof. B. Angelov, Prof. Tz. Dimitrov

 

14:30 – 14:50 Дебат: „ЗА и ПРОТИВ хирургията при ретинопатия на недоносеното”

Debate: “Pros and Cons of surgery in retinopathy of the premature”

                         104 Децата с ROP не трябва да стигат до хирургия – В. Маринов

                         105 Пациентите с ROP трябва да бъдат оперирани – И. Шандурков

 

14:50 – 16:00 Казуси и отговори – клинични случаи

Consilium Diagnosticum

“Кълбото се разплита…” Й.Башева, Н.Александров, Н.Сивкова

„Когато зонулите не слушат” Б.Събчев, И. Шандурков

“Опасно ли е пътуването до Тайланд?” П. Павлова, И. Шандурков

„Замъглено периферно зрение” Б. Събчев, И. Шандурков, С. Чернинкова, Я. Николаева

„Когато лабораторията „гръмне”” Д. Шикова, И. Шандурков, П. Минчев

 

16:00 – 16:45 Кафе пауза + посещение на изложбата / Coffee break

 

Зала Мусала + Боровец / Hall Borovetz + Musala

 

16:45 – 19:15 Курс лазери в офталмологията – платен

Модератори: Проф. И. Петкова, доц. Т. Митов

Course Lasers in Ophthalmology

Moderators: Prof.I.Petkova, Assoc.Prof. T.Mitov

 

16:45 – 17:00 106 SLT, ALT

Доц. М. Атанасов

17:00 – 17:15 107 Циклофотокоагулация и лазерна глаукомна хирургия

Д-р Л. Мишев

17:15 – 17:30 108 2RT

Д-р Д. Митова

17:30 – 17:45 109 Nd:YAG

Д-р Н. Сурчев

 

17:45 – 18:00 Пауза / Break

 

18:00 – 18:15 110 Зелен лазер

Доц. Хр. Видинова

Green laser – H. Vidinova

18:15 – 18:30 111 Жълт лазер

Д-р Я. Николаева

Yellow laser – Y. Nikolaeva

18:30 – 18:45 112 Ексимерен лазер

Доц. Т. Митов

Excimer laser – T. Mitov

18:45 – 19:00 113 Фемтосекунден лазер в корнеалната хирургия

Д-р Ал. Ангелов

Femtosecond laser in corneal surgery – Al. Angelov

19:00 – 19:15 114 Фемтосекунден лазер в катаракталната хирургия

Проф. И. Петкова

Femtosecond laser in cataract surgery – I. Petkova

 

20:00 Галавечеря в Зала Рила / Official Dinner at Rila Hall

 

Връчване на награди за:

 • Цялостен принос в офталмологията
 • Най-добро резюме – награда на УС на БДО
 • Най-иновативен електронен постер – награда на жури
 • Най-впечатляваща дигитална фотография – награда на публиката

Церемония по встъпване в длъжност на новия УС на БДО

 

22:00 Социална програма – специален гост: Васил Найденов

 

 

27.10.2019 | Неделя | Sunday

 

Зала Боровец + Мусала / Borovetz + Musala Hall

09:30 – 11:30 Сесия 12: Основна лекция Оптична кохерентна томография ангиография – диагностика при съдови заболявания на ретината + Свободни презентации

Модератори: Проф. Л. Войнов, д-р С. Якимова

Session 12: Key Note Lecture “Angio-OCT in diagnosis of vascular retinal diseases” + Free presentations

Moderators: Prof. L. Voynov, Dr. S. Yakimova

 

09:30 – 09:35 115 Алиментарно обусловена обратима загуба на зрителна функция

А. Маринов, СБАЛОБ „ЗОРА” – гр. София    

Alimentary conditioned reversible loss of visual function – A. Marinov          

 

09:35 – 09:40 116 IPL – Нова алтернатива при лечение на заболяванията на очната повърхност

А. Делева, ГПСМП – ДЛЛОЗ „Светлина”ООД

IPL- a new alternative in treatment of ocular surface diseases – A.Deleva

 

09:40 –10:00 117 Поканен лектор – Оптична кохерентна томография ангиография – диагностика при съдови заболявания на ретината

Проф. Мунк, Очна Клиника Берн, Швейцария

Key-Note Lecture:  OCT-A imaging in retinal vascular diseases – Prof. M. Munk, Eye Clinic Bern, Switserland

 

10:00 – 10:05 118 Честота и етиология на очните заболявания сред популацията в домове за стари хора в град София

Г. Цветкова, Р. Христова, А. Леви, Г. Димитров, Д. Абдулджалил, Ст. Костова, Я. Здравков, Ал. Оскар, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – гр. София

Frequency and etiology of ocular diseases in the population in nursing homes in Sofia – G.Tsvetkova, R.Hristova, A.Levi, G.Dimitrov, D.Abduldjalil, St.Kostova, Y.Zdravkov, Al.Oscar

 

10:05 – 10:10 119 Херпетиченувеит – клиникотерапевтични особености

Г. Марков, Я. Здравков, И. Петкова, Р. Христова, Д. Цонева, Ст. Доков, Второ очно отделение, Очна Клиника към УМБАЛ „Александровска“, София

Herpetic uveitis – clinical features – G.Markov, Y.Zdravkov, I.Petkova, R.Hristova, D.Tsoneva, St.Dokov

 

10:10 – 10:15 120 Информативност на различните видове електрофизиологични методи за изследване функцията на отделните клетъчни слоеве на ретината

E. Мермеклиева, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Александрoвска

The informative value of the different types of electrophysiological methods for studying the function of the individual cell layers of the retina – E. Mermeklieva

 

10:15 – 10:20 121 Глаукома и Електрофизиология

Е. Мермеклиева, УМБАЛ „Александровска“ – София

Glaucoma and electrophysiology– E. Mermeklieva

 

10:20 – 10:25 122 Интра и постоперативни усложнения след реконструктивна  хирургия на долен клепач по Hughes

М. Ванкова, СОБАЛ „Академик Пашев“

Intra and postoperative complications after reconstructive surgery of the lower eyelid according to Hughes – M.Vankova

 

10:25 – 10:30 123 Лечение на кистоиденмакулен оток при пигментен ретинит

М. Козумали, Й. Кирилова, Н. Сурчев, П. Василева

СОБАЛ „Академик Пашев“, София

Cystoid macular edema in pigment retinitis – treatment – M.Kozumali, Y.Kirilova, N.Surchev, P.Vasileva

 

10:30 – 10:35 124 Очни прояви при болест на Щрюмпел

О. Младенов1,2, Г. Димитрова1,2, А. Оскар1,2

1Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

2 Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска” – София

Strumpell Disease – eye manifestation – O.Mladenov, G.Dimitrova, A.Oscar

 

10:35 – 10:40 125 Очни прояви при синдром на Търнър

Г. Димитрова1,2, О. Младенов1,2, А. Оскар1,2, Е. Стефанова1,3, М. Димитрова-Младенова1,3

1Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

2 Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска” – София

3 Клиника по ендокринология, диабет и генетични заболявания; СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ – София

Turner Syndrome – eye manifestation – O.Mladenov, G.Dimitrova, A.Oscar, E.Stefanova, M.Dimitrova-Mladenova

 

10:40 – 10:45 126 Възпалителни промени в очната повърхност при пациенти с персистиращи роговични язви

Р. Христова, Я Здравков, Г. Марков, И. Танев, Катедра по Офталмология, Медицински Факултет, Медицински Университет – София, Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска“

Inflammatory changes in the ocular surface in patients with persistent corneal ulcers – R.Hristova, Y.Zdravkov, G.Markov, I.Tanev

 

10:45 – 10:50 127 Макулена морфология при деца с ретинопатия на недоносеното

С. Крумова, Н. Сивкова,В. Маринов, Д. Колева-Георгиева

Катедра по очни болести,Медицински факултет, Медицински Университет – Пловдив, Университетска Очна Клиника, УМБАЛ „Свети Георги“ЕАД – Пловдив

Macular morphology in children with ROP – S.Krumova, N.Sivkova, V.Marinov, D.Koleva-Georgieva

 

10:50 – 10:55 128 Разпространение на амблиопията в България

С. Дикова, С. Драгоев, В. Чернодринска

МЦ Зора, СОБАЛ Визус

Epidemiology of amblyopia in Bulgaria – S.Dikova, S.Dragoev, V.Chernodrinska

 

10:55 – 11:00 129 Класически и алтернативен алгоритъм за лечение на бактериален кератит при антибиотичнарезистентност-клиничен случай

Тарловска Х.,Великова Н.,Талацка Е.,Кючуков Б.

Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ-София

Classical and alternative algorithm for the treatment of bacterial keratitis in antibiotic resistance – clinical case – H.Tarlovska, N.Velikova, E.Talatska, B.Kyuchukov

 

11:00 – 11:05 130 Valsalva- ретинопатия или …..? Значението на анамнезата. Клиничен случай

К. Стайкова, Н. Великова, Б. Кючуков

Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Valsalva-retinopathy  or….? The importance of medical history – Case report – K.Staykova, N.Velikova, B.Kyuchukov

 

11:05 – 11:10 131 Двустранна централна серозна хориоретинопатия след прием на SARMs– клиничен случай

К. Стайкова,Н. Великова, Б. Кючуков, Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Bilateral central serous chorioretinopathy after administration of SARMs – Clinical case K.Staykova, N.Velikova, B.Kyuchukov

 

11:10 – 11:15 132 Отгатни…Отгатнах!

Е. Янкова 1, И. Танев 1,2,

Клиника по очни болести, УМБАЛ „ Александровска” гр. София

Катедра по офталмология, Медицински университет – София, гр. София

Gues what…I guessed! – E.Yankova, I.Tanev

 

11:15 – 11:20 133 Промени в дебелината на хороидеята и ретината след операция на катаракта

Е. Янкова 1, Я. Здравков 1,2, A. Oскар1,2, И. Танев 1,2

Клиника по очни болести, УМБАЛ „ Александровска” гр. София

Катедра по офталмология, Медицински университет – София, гр. София

Changes in choroidal and retinal thickness after cataract surgery – E.Yankova, Y.Zdravkov, A.Oscar, I.Tanev

 

11:20 – 11:25 134 Клиничен случай на усложнен пигментен ретинит в детска възраст

Б. Михайлова1, Ст. Доков2, И. Шандурков1

1 СОБАЛ „Вижън”

2 Катедра по Офталмология, МУ-София, Клиника по Очни Болести, УМБАЛ „Александровска”

Clinical case of complicated pigmented retinitis in childhood – B.Mihaylova, St.Dokov, I.Shandurkov

 

 

11:25 – 11:30 Дискусия / Discussion

 

11:30 Официално закриване на Конгреса / Closing ceremony of the Congress

 

 

 

Електронни постери

Изисквания:

 • Power Point презентация  (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието
 • Ако има прикачен видеофилм, той да започва автоматично и да е с дължина не повече от 1 минута
 • Постерът да се подготви във формат за екран 16:9
 • Всички постери трябва да се изпратят на имейл: bdo2019@mareamedical.com до 15.10.2019г., за да могат да бъдат оценени от журито за конкурса “Най-добър електронен постер”.

 

Функционални и aнатомични резултати след приложението на сублиминален микропулсов  лазер (577nm) за лечение на централен серозен хориоретинит

А. Илиева,З. Златарова

СБОБАЛ-Варна

Катедра по очни болести и зрителни науки,  МУ-Варна

 

Клиничен случай на хориоретинална лезия в заден полюс – диагностични и терапевтични предизвикателства

А. Петкова, д.м., FEBO, П. Василева, д.м.н., FEBO

СОБАЛ „Акад. Пашев“, София

 

Едностранен оптичен неврит– клинични случаи

В. Боянов, М. Димова, П. Василева

СОБАЛ „Акад. Пашев“

 

Изследване на оксидативен стрес и калциев депозит на човешки първични епителни клетки от изолирани интраоперативно и третирани с trypanblue предни лещени капсули от пациенти с възрастовообусловена катаракта

В. Хайкин1,2, Ив. Танев1,2,А. Оскар1,2,Я. Здравков1,2, С. Костова1,2, И. Петкова1,2Н.Велева1,2, В. Димитрова3, А. Исаева3

Клиника по очни болести, УМБАЛ “Александровска”, София

Катедра по офталмология, МУ София

Катедра по медицинска биохимия и химия, МУ София

 

Офталмия симпатика – клинични случаи

Георги Марков, Стоян Доков, Даниела Цонева, Ива Петкова, Яни Здравков

Второ очно отделение, Очна Клиника към УМБАЛ Александровска, София

 

Ранно откриване на микроваскуларни ретинални лезии при пациенти с диабет тип 1 с помощтана ОСТ-Ангиография

Д. Косева, З. Златарова

Катедратапоочниболести и зрителнинауки, Медицинскиуниверситет „Проф. Д-р ПараскевСтоянов” Варна

 

Двустранна неоваскуларна макулна дегенерация свързана с възрастта – клинично поведение и проследяване

И. Георгиев, П. Василева, СОБАЛ „Акад. Пашев“

 

Преглед, подход и рехабилитация при слабо зрящи

И. Питакова, П. Хубанов

ОМЦ „Св. Николай Чудотворец” Варна

 

Клинично екзомно секвениране разкрива сложен хетерозигот в гена USH2A при пациент с несиндромна форма на ретинитис пигментоза

К. Каменарова1,2, К. Михова1,2, Ф. Шакола1,2, И. Димова2, В. Митев1, И. Кременски2, С. Чернинкова3 и Р. Кънева1,2

1Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет, София, България

2Лаборатория по геномна диагностика, Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет, София, България

3Клиника по нервни болести, Университетска болница Александровска, Медицински университет, София, България

 

VaricellaZosterVirusзасягане на преден и заден очен сегмент

М. Танева, К. Рачева, П. Василева

СОБАЛ „Академик Пашев”, София

 

Псевдофакичен кистоиден макулен оток – терапевтичен подход и нови методи на лечение

М. Радева, Й. Кирилова , П. Василева

СОБАЛ ,, Академик Пашев‘‘ гр. София

 

Латисова дистрофия – Наследственост тип 1 – наследвеност и лечение – клиничен случай

П. Манолова, Й. Кирилова,  П. Василева

СОБАЛ „Акад. Пашев“

 

Клиничен случай на сухо око в детска възраст

Б. Михайлова, И. Шандурков

СОБАЛ „Вижън”

 

Разгърната клинична картина и трудности при лечението на ICES (иридо-корнеален ендотелен синдром)

Дж.Чивриз1, Й.Кирилова1 ,М.Димова1,Р.Кермедчиева2, П.Василева1

1 – СОБАЛ „Акад. Пашев” – София

2 – МУ – Пловдив, Катедра Очни болести

 

Актуални проблеми на електрофизиологията на зрението

Мермеклиева

Клиника по офталмология, УМБАЛ „Александрoвска“, София

 

Успеваемост на масажа по метода на Криглер при конгенитална обструкция на назолакрималния канал

Красина Вълчева , Снежана Мургова

МУ – Плевен; УМБАЛ Очна клиника- Плевен

 

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
t: 02/980 49 45, 02/ 986 70 34
m: 0894 36 9636, 0898 68 0468 
e: bdo2019@mareamedical.com
w: www.mareamedical.com